Ochrana osobních údajů

1. Identifikace společnosti

Společnost:
Richardi Transport, a.s.

Sídlo: Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk

Spisová značka: B 26572 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 11746149,
DIČ: CZ 11746149

Koordinátor:
e-mail: osobneudaje@azc.sk

2. Úvod

Tento dokument si klade za cíl popsat postupy, jak mají subjekty údajů reagovat na uplatňování svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/379 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) ve Společnosti.

Pro každé právo subjektů údajů uvádí tento dokument příslušný právní rámec a sled kroků, které je nezbytné provést k jeho naplnění.

3. Pojmy

Koordinátor je osobou, kterou Společnost určila a pověřila výkonem dohledu nad ochranou osobních údajů v pozici interního či externího pracovníka, jehož pracovní náplní je, mimo jiné, zajistit plnění úkolů v oblasti ochrany osobních údajů a dodržování souladu s příslušným nařízením. Koordinátor může být zároveň vlastníkem agendy nebo oprávněnou osobu nebo členem orgánů Společnosti.

Všechny ostatní pojmy používané v tomto dokumentu jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Odkaz na české znění nařízení:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1659332939192&from=CS

Odkaz na anglické znění nařízení:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

4. Postup při zpracování žádostí

Možnosti doručení žádosti na uplatnění práva subjektem údajů – žadatelem:

a) elektronickou poštou na adresu osobneudaje@azc.sk;
b) osobně Koordinátorovi.

Koordinátor ověří, zda žádost podal oprávněný subjekt údajů.

Koordinátor ověří, zda jsou osobní údaje žadatele zpracované.

V případě, že osobní údaje žadatele jsou zpracovávány, Koordinátor nebo jiný příslušný orgán společnosti rozhodne o žádosti žadatele a provede následující úkony.

V případě, že Společnost nezpracovává osobní údaje žadatele, Koordinátor potvrdí tuto informaci žadateli.

5. Práva subjektu údajů

5.1 Právo na přístup

Právní rámec (článek 15 nařízení):

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají. Je-li tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:

a) účely zpracování;
b) kategorie subjektů údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;

d) pokud je to možné, předpokládaná doba trvání zpracování osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro její stanovení;

e) existence práva požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo jejich výmaz nebo omezení zpracování, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování;

f) právo podat stížnost dozorovému úřadu;

g) nebyly-li osobní údaje získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

h) existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedená v čl. 22, odst. 1 a 4 nařízení a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů;

2. Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o přiměřených zárukách podle článku 46 nařízení týkajících se předávání.

3. Správce poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které subjekt údajů požádá, může správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud subjekt údajů podal žádost elektronicky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádal o jiný způsob.

4. Právem získat kopii uvedeným v odstavci 3 nesmí mít nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

5.2 Právo na opravu

Právní rámec (článek 16 nařízení):

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3 Právo na výmaz

Právní rámec (článek 17 nařízení):

1. Subjekt údajů má též právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. nařízení.

2. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nařízení;

d) ž pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.4 Právo na omezení zpracování

Právní rámec (článek 18 nařízení):

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

5.5 Právo na přenositelnost údajů

Právní rámec (článek 20 nařízení):

1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení; a

b) se zpracování provádí automatizovaně.

2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

5.6 Právo vznést námitku

Právní rámec (článek 21 nařízení):

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

5. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

5.7 Oznámení třetím stranám

Právní rámec (článek 19 nařízení):

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Disclaimer:

Jakékoli informace uvedené o fyzických osobách, právnických osobách, skupinách těchto osob s právní subjektivitou nebo bez právní subjektivity nelze vykládat tak, že zakládají vztah ovládání a ovládaných osob, osob majetkově a/nebo personálně propojených nebo jinak propojených osob ve smyslu příslušných právních předpisů.